Month: July 2017

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7 การประชุมครั้งที่4/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7 การประชุมครั้งที่4/2560 โดยมีวาระเรื่องติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7 ตามตารางกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการครบเครื่องเรื่องการเรือนครังที่7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 7(15)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(15)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2560 ของโครงการโรงสีข้าว รายงานผลการนำเงินไปลงทุน พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

รมป.2 ลำปางจัด นิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.2) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จัดนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม ของนักศึกษา รมป.2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งผู้บริหารประจำหลักสูตร ผศ.รัตนา งิ้วงาม, ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ, ดร.กานดา ธีระทองคำ ดร.ศรีุสุดา จันทร์กุญชร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง ดร.ขวัญนภา สุขคร และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 29(37)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 29(37)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารสวนดุสิตโฮเบเกอรี่ พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มสด. ครั้งที่ 10(24)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 10(24)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำไตรมาส 3 รายงานสถานะและปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการอาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7/2560 โดยมีวาระเรื่อง รายงานการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ จากบริษัท เจไอที การบัญชี จำกัด, มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  การเพิ่มทุน, สำนักกิจการพิเศษทำการตลาดให้บริษัท  โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และผลประกอบการตามนโยบาย, โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี,  รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่   18 กรกฎาคม  2560 

การประชุมคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 1/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560  รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่เช่าและบริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2560 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแผนบริการของโครงการฯ และแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการอาหารกลางวัน1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ โครงการโรงสีข้าว สำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงาน ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง และวิทยากรโดยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, นายกันต์ วีระกันต์, นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี และการเสวนาเรื่อง “การวิจัยเพื่อกำหนดผลกระทบสู่การใช้ประโยชน์ที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และวิทยากรโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธ์ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 […]

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26