การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7/2560 โดยมีวาระเรื่อง รายงานการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ จากบริษัท เจไอที การบัญชี จำกัด, มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  การเพิ่มทุน, สำนักกิจการพิเศษทำการตลาดให้บริษัท  โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และผลประกอบการตามนโยบาย, โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี,  รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่   18 กรกฎาคม  2560