การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 20(23)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 20(23)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)