การประชุมรองอธิการบดี มสด. ครั้งที่ 7(16)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินงานของรองอธิการบดี จากข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าโครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน สรุปผลการสำรวจอาหารห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย การขอจ้างอาจารย์กรณีพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )