การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 8(14)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(14)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ราย ขอยกเลิกการเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ในรูปแบบโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26