ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 6(14)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(14)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประมาณการกระแสเงินสดและการลงทุน อนุมัติในหลักการ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พศิน)