Month: May 2017

มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางสาวอัมพวัลณ์ อยู่จุ้ย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่โครงการอาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของโครงการอาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ มสด. ครั้งที่ 8(22)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 8(22)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน) สำนักกิจการพิเศษ รายงานการบริหารงบประมาณด้านการวิจัย ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2559-31มีนาคม 2560) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 3(4)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(4)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง)นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)กฏบัตรคณะอนุกรรมการ ด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559 และ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

สนม.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สามารถจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน แนวปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การนำเสนองบการเงิน และแนวทางการตรวจสอบบัญชี ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

การประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามการดำเนินงาน การดำเนินงานเชิงรุก ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

แนวปฏิบัติในการขอประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

แนวปฏิบัติในการขอประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป (ศธ0507(2)/ว680 ลว 4 พ.ค. 2560)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การยกเลิกระเบียบ ประกาศ และจัดทำระเบียบ ประกาศให้สอดคล้องกับข้อบังคับปัจจุบัน กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 การกำหนดรอบเวลาประเมินลูกจ้าของมหาวิทยาลัย การขอจ้างครูผู้ช่วยในระยะเวลาจ้างเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน มสด.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย กองกลาง กอบริหารงานบุคคล กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา กองกิจการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน กองประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองกิจการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน กองประกันคุณภาพการศึกษา โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวสอบภายใน ซึ่งได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการในด้าน “กรจัดงานพิธีการที่ดีและเป็นระบบ” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัรฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก , ลำปาง ปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 (11)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 (11)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(10) /2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 และเรื่องแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานอิสระ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ,นครนายก, หัวหิน, ตรัง ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26