การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด.ครั้งที่ 3/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2560 และการเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)