ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ,พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ,หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ,การขอปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แบบมีเงื่อนไข 1 หลักสูตรและไม่มีเงื่อนไข 2 หลักสูตร ,อนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558-2559 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่1และภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2559 และการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 รายและรองศาสตราจารย์ 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน)