การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 13(21)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิ(ธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. …. และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัยกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสภาบันอื่นๆ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)