ประวัติสำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อเดิมสำนักงานอธิการบดี) เป็นหน่วยงานบริหารของวิทยาลัยครูสวนดุสิตที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20ก หน้า 68 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 คือ ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

(1) สำนักงานอธิการบดี
(2) คณะครุศาสตร์
(3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) คณะวิทยาการจัดการ
(5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
(7) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักงานอธิการบดี  จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินงานระบบบริหารและงานบริการของมหาวิทยาลัย
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 มีผลใช้บังคับ ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2547 เป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 174 ง หน้า 10 – 11 (27 กรกฎาคม 2558) ให้จัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 17 ส่วนงาน ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี เดิม) เป็นส่วนงานใน 17 ส่วนงานดังกล่าว มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย ร่วมทั้งการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย

1.    สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2.    กองกลาง
3.    กองกฎหมาย
4.    กองคลัง
5.    กองนโยบายและแผน
6.    กองบริหารงานบุคคล
7.    กองพัฒนานักศึกษา
8.    กองอาคารและสถานที่
9.    กองวิเทศสัมพันธ์
10.    กองประชาสัมพันธ์


Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26