ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(89)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคระห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) แบบสัญญาลาไปศึกษา แบบสัญญาลาไปศึกษาที่ได้รับทุน และแบบสัญญาค้ำประกัน ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  17 ตุลาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)