ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2560 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ , การขอย้ายสถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง และรายงานความคืบหน้าการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ฯลฯ ณ ห้องกาหลา อาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  ในการนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมพิจารณาระดมความคิดเห็นภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Pre-Retreat) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดำเนินการระดมความคิดเห็นโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ณ ห้องกาหลา และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน รองอธิการบดี ดำเนินการระดมความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ ห้องลิขิต 1 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560