กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Nice PR สื่อสารได้ สื่อสารดี”

AI5A1773

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 “Nice PR สื่อสารได้ สื่อสารดี” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้น ทีมกองปประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Nice PR สื่อสารได้ สื่อสารดี” โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง Activity Space ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

Blog Attachment

Leave us a Comment