กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565

1-1

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 พร้อมการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และนิทรรศการสุขภาพ ฯลฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น1

Blog Attachment

Leave us a Comment