ประชุมความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(18)/2566

AP7A1396_resize

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(18)/2566 โดยมีวาระเรื่องปฏิทินดำเนินงานของคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องแผนจัดหารายได้การดำเนินงานด้านงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และการวิเคราะห์ Swot ของหน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

Leave us a Comment